pirmdiena, 2014. gada 10. februāris

Profesiju klasfikatorā jauna profesija!


Šī gada 14.janvārī tika izsludināti un 24.janvārī stājās spēkā Ministru Kabineta noteikumi Nr.22, kā rezultātā Latvijas profesiju klasifikators tika papildināts ar veselu rindu profesiju, tai skaitā, profesiju, kurā esmu jau kopš 2009.gada. Milzīgs paldies kolēģiem, bez kuru atbalsta šis profesiju klasifikatora papildinājums nebūtu tapis!

Profesiju klasifikatora 2423 atsevišķā grupa- personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti- tika papildināta ar jaunu ierakstu:

2423 16 Izaugsmes VEICINĀTĀJS

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:
  • veicināt to, lai klients nosaka sabalansētus dzīves un profesionālos mērķus, kā arī nosaka optimālās prioritātes;
  • veicināt optimālu, klientam organisku darbības vidi stratēģijas radīšanai un tās īstenošanas patstāvīgu plānošanu; 
  • palīdzēt klientam apzināt, atklāt un patstāvīgi attīstīt tādas īpašības un kompetences, kas ir nepieciešamas uzstādīto mērķu sasniegšanai; 
  • sekmēt jaunu uzvedības modeļu izstrādi un ieviešanu, jaunu prasmju apguvi, personīgo, profesionālo, vadības un organizācijas pārmaiņu ieviešanu; 
  • stimulēt pieņemto lēmumu apzināšanās līmeņa celšanu un personīgās atbildības uzņemšanos par to īstenošanu un iespējamām sekām, atbalstīt šo lēmumu ekoloģiskuma pārbaudi attiecībā pret cilvēku/grupu/organizāciju un sabiedrību kopumā; 
  • veidot motivējošo vidi, palīdzēt klientam koncentrēties uz nosprausto mērķu sasniegšanu; 
  • nodrošināt klientam kvalitatīvu, uz faktiem balstītu atgriezenisko saiti, kas ir domāta mācīšanās efektivitātes un rezultativitātes paaugstināšanai; veicināt sociālās un profesionālās komunikācijas kvalitātes celšanu, tādas vides paplašināšanu, kas atbalsta attīstību, personīgo un profesionālo pilnveidošanos; 
  • nodrošināt profesionālas izdegšanas profilaksi un veicināt stresa noturības paaugstināšanu.
Lai būtu pilna skaidrība, piepildīšu, ka izaugsmes veicinātājs ir jēdziena "koučs" latviskā versija, to pagājušajā gadā (2013.g) apstiprināja LZA Terminoloģijas komisija.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru